کالاهای پذیرفته شده

در حال حاضر امکان معامله قرارداد آتی، برای 4 کالای زیر وجود دارد:

 1- طلای یک اونسی

2- سکه طلای طرح امام خمینی

3- مس مفتول

4- مس کاتد